Vedtægter for foreningen
Skive Country Liners


§ 1 Navn og Hjemsted

Skive Country Liners har altid adresse hos formanden eller dennes stedfortræder.

§2 Formål

Formålet er at fremme livsstilen og aktiviteten linedance, samt musikken herfor, med udgangspunkt i fællesskabet og det sociale liv i klubben, at udbrede kendskabet til denne aktivitet.
Endvidere at udvikle medlemmernes lyst til at engagere sig og tage et medansvar i foreningen.


§3 Medlemskab

Enhver som har betalt dansekontingent eller støttekontingent til foreningen og som tilslutter sig foreningens formål, er gyldigt medlem af Skive Country Liners og satellit afdelingen Morsø Country Liners og kan derfor møde op til arrangementer og møder der afholdes.
Støttekontingent koster ¼ af et dansekontingent.
Gyldigt kvittering i begge henseender skal fremvises, på forlangende af bestyrelsen.
Stemmeret og valgbarhed opnås efter 2 måneders medlemskab.
Dog således at bestyrelsen kan nægte optagelse af et medlem.
Medlemmer under 18 år har ingen stemmeret.


§4 Hæftelse

Bidragsyderne har ingen andel i foreningens formue eller overskud.
Foreningen hæfter alene for samtlige gældsforpligtelser i forhold til tredje mand.
Bestyrelsen hæfter ikke personligt for nogen del af foreningens gæld.


§5 Tegningsregler

Foreningen tegnes udadtil ved underskrift af formanden i forening med et bestyrelses medlem.
Ved væsentlige dispositioner tegnes foreningen af den samlede bestyrelse.

 

§6 Eksklusion

Eksklusion af et medlem kan kun foretages af bestyrelsen og efter forudgående forhandling med den involverede part.Meddelelsen om udelukkelse tilstilles til medlemmet som rekommanderet brev, der indeholder begrundelse. Medlemmet mister samtidig sine rettigheder i forhold til foreningen. 

Eksklusion kan kun foretages med mindst 2/3 flertal af bestyrelsens medlemmer.
Den ekskluderede har ret til at få prøvet sin sag på den næst følgende generalforsamling.

 

§7 Generalforsamling

Generalforsamlingen afholdes en gang årligt inden udgangen af marts måned og varsles mindst 14 dage forinden ved alm. Brev eller elektronisk post til alle medlemmer.
Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed.
Generalforsamlingen og alle bestyrelsesmøder indføres i foreningens protokol.
Alle beslutninger vedtages med simpel flertals afstemninger.
Afstemninger sker ved håndsoprækning. Men såfremt mindst et medlem ønsker skriftlig afstemning, skal dette efterkommes og afstemningen sker skriftlig.
Valg til bestyrelser sker ved skriftlig afstemning.
Hver stemmeberettiget har én stemme. (man kan altså ikke stemme for sin sidemand)
Der kan ikke stemmes ved fuldmagt.


Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling
sker såfremt 2/3 flertal af medlemmer, -eller 2/3 flertal af bestyrelsen ønsker det.
Ønsket om ekstraordinær generalforsamling stiles til formanden eller dennes stedfortræder.
Afholdelsen sker efter samme regel som den ordinære generalforsamling.
Forslag, der ønskes behandlet på en generalforsamling, skal være formanden i hænde mindst 8 dage før mødedagen.
Indkommende forslag medtages på generalforsamlingen.
Forslag vedtages ved almindeligt flertal.


Dagsorden for generalforsamlingen fastsættes af bestyrelsen, men skal dog indeholde følgende
punkter:

1. Velkomst ved formanden
2. Valg af stemmetællere
3. Valg af dirigent
4. Valg af referent
5. Formandens beretning
6. Fremlæggelse af revideret regnskab til godkendelse
7. Behandling af indkomne forslag
8. Valg til bestyrelsen
a)Valg af 3 bestyrelses medlemmer (ulige år)
b)Valg af 2 bestyrelses medlemmer (lige år)
9. Valg af 2 suppleanter til bestyrelsen
10. Valg af revisor og dennes suppleant
11. Fastsættelse af kontingent
12. Eventuelt


§8 Konstituering

Bestyrelsen konstituerer sig selv med: Formand, næstformand, kasserer, sekretær.
Bestyrelsen har ret til at vælge en kasserer uden for bestyrelsen, men med forenings ansvar.

 

 §9 Foreningens Ledelse

Bestyrelsen udarbejder selv en forretningsorden, forretningsordenen og ændringer heri offentliggøres for medlemmerne snarest muligt, som til en hver tid skal være retningsgivende for bestyrelsens arbejde.
Formanden og 1 bestyrelses medlem tegner i fællesskab foreningen udadtil.
Bestyrelsen udpeger selv foreningens kasserer straks ved næste bestyrelses møde.
Bestyrelsen skal være det koordinerende organ og bestå af 5 medlemmer, der vælges for 2 år af gangen.
Suppleanter vælges for et år.


(Ved den stiftende generalforsamling vælges, 3 bestyrelsesmedlemmer for 2 år og 2 bestyrelsesmedlemmer for 1 år. Suppleanter vælges for 1 år)

Formanden indkalder til bestyrelsesmøde såfremt han selv eller mindst to bestyrelsesmedlemmer ønsker det.


Bestyrelsen er beslutningsdygtig når mindst tre bestyrelsesmedlemmer er til stede.
Bestyrelsen kan bestemme om suppleanter må deltage i bestyrelses møder.
Afgørelser kan besluttes ved simpelt flertal. I tilfælde af stemmelighed er formandens stemme afgørende.


§10 Regnskab

Foreningens regnskab løber pr. 1/1 – 31/12.
Bestyrelsen udarbejder selv en forretningsorden, forretningsordenen og ændringer heri offentliggøres for
medlemmerne snarest muligt som til en hver tid skal være retningsgivende for foreningens aktiver.-
Løbende status opfølges på bestyrelsesmøderne.
Revisorpåtegnet regnskab fremlægges på den årlige generalforsamling.

Foreningen får ikke økonomisk støtte til drikkevarer mm.


§11 Vedtægts ændringer

Vedtægter for Skive Country Liners kan kun ændres på en generalforsamling, og kun ske ved mindst 2/3 af fremmødte medlemmer stemmer for.
Forslag til vedtægtsændringer skal være bestyrelsen i hænde senest 3 uger før generalforsamlingen.


§12 Opløsning af foreningen

Opløsning af Skive Country Liners kan kun ske ved 2 på hinanden følgende generalforsamlinger, med mindst 2/3 flertal af de fremmødte medlemmers stemmer.
Indkaldelse til disse generalforsamlinger varsles med 14 dage, og med højest 4 ugers mellemrum.
Ved opløsning skal foreningens aktiver overdrages til en organisation, hvis formål er at fremme
countrymusikken / og eller linedance i Danmark.
Foreningens midler og ejendele må aldrig overdrages samlet eller delt til enkeltpersoner.